Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (11ส.ค.64)

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อบจ.สตูล จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
#​ ซึ่งมีระเบียบวาระในการประชุมดังนี้
๑.๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒ (เปลี่ยนแปลงฉบับที่๘/๒๕๖๔) และ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๖/๒๕๖๔)
๑.๒ ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒ แก้ไขครั้งที่๗/๒ ๕๖๔
๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖< ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – เดือน มีนาคม ๒๕๖๔)
๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖< ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔)
รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ” กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒.๒ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒.๓ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
-กระทู้ถาม (ไม่มี)
-เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
-เรื่องเสนอมาใหม่
๕.๑ ญัตติการให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลทุกรายการ โดยไม่ต้องประมูล
๕.๒ ญัตติการให้เช่าห้องศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX จังหวัดสตูล) อาคารศูนย์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล กรณีที่หอการค้าจังหวัดสตูลร้องขอ โดยไม่ต้องประมูล
๕.๓ ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ…..
๕.๕ ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระรับหลักการ

Leave a Comment