เข้าสู่ระบบ

การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessmnent: LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ (16ส.ค.64)

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒​๕​๖๔ อบจ.สตูล พร้อมรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีคณะทำงานตรวจประเมินฯ ที่รับการตรวจประเมิน อบจ.สตูล ประกอบด้วย
๑ นางสาวพีรญา สุขธร ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
๒ นางดารารัตน์ คุ่มเคี่ยม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
๓ ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
๔ นายทศพล ชายเกตุ ท้องถิ่นอำเภอท่าแพ
ในการนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ๑๙ จึงได้จัด
ห้องประชุม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละต้านรอรับการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ดังนี้
ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ชั้น ๒ อบจ. สตูล ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ณ ห้องประชุมกาหลง ชั้น ๓ อบจ.สตูล ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ ๔ ด้านการบริการสาธารณะ ณ ห้องประชุมบุหงา ชั้น ๔ อบจ.สตูล และด้านที่ ๕ ด้านธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมไข่มุก
งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์ละงบประมาณ
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x