Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ (18ส.ค.64)

นายอดินันท์ ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล และ ส.อบจ.สตูล เขต1 อ.ทุ่งหว้า ได้รับมอบหมายจาก นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ให้เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะประชาชน ผู้มีรายได้น้อยและประสบภาวะยากลำบาก ในการดำรงชีวิตให้สามารถดำรงชีพได้ในเบื้องต้น โดยการจัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) ตลอดจนเยียวยาและสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนต่อไป ณ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งหว้าขอรับการสนับสนุนมายัง อบจ.สตูล เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 137 ครัวเรือน

Leave a Comment