Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล เข้า​ร่วมตรวจประเมินคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI “จำปาดะสตูล”

วันที่ 18 ส.ค.2564 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก​ อบจ.สตูล​ ได้รับมอบหมายจาก​ นาย​สัมฤทธิ์​ เลียง​ประสิทธิ์​ นายก​ อบจ.สตูล เข้า​ร่วมตรวจประเมินคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI “จำปาดะสตูล”
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอละงู ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอละงูยื่นขออนุญาตใช้ตรา GI จำนวน​ 3​ ราย ประเภทการขอ เป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการ (ขอต่ออายุ)

Leave a Comment