Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประชุมเพื่อหารือในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น ๓
(นายอภิศักดิ์ อารีกุล) ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมประชุมเพื่อหารือในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
***** ตามที่​ (นางบุญ​ยืน​ รัตนชาตรี)​ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ประกาศให้มีการ​เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้คณะกรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
# ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ ๐๗๔๗๑-๒๓๘๐ โทรสาร ๐๗๔-๗๒๓๑๘๓
#​งาน​ประชา​สัมพันธ์​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สตูล
กองยุทธศาสตร์​และ​งบประมาณ

Leave a Comment