Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/ 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/ 2564
ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณาในการสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ที่ได้รับการร้องขอจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสตูล ดังนี้
1. อบต. นาทอน จำนวน 110 ครัวเรือน
2. อบต. ปูยู จำนวน 185 ครัวเรือน
3. อบต. ควนโพธิ์ จำนวน 190 ครัวเรือน
4. อบต. ท่าเรือ จำนวน 123 ครัวเรือน
5. อบต. ควนกาหลง จำนวน 178 ครัวเรือน
6. อบต. เกาะสาหร่าย จำนวน 317 ครัวเรือน
/// ทั้งนี้ในที่ประชุมได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนได้สำรวจในแต่ละพื้นที่
# งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธสาสตร์และงบประมาณ
Cr.ข้อมูลกองสวัสดิการสังคม

Leave a Comment