Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอดินันท์ ปากบารา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดพิธีโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ลานจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มกิจกรรมเสริมรายได้ในสวน ทำให้มีผลผลิตควบคู่ไปกับพืชหลัก เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ไม้มีค่าที่ปลูกสามารารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นทรัพย์สินของครอบครัวได้ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ จากกรมป่าไม้ จำนวน 1 แสนต้น และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล
# กองสวัสดิการสังคม อบจ.สตูล

Leave a Comment