Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันนี้ 27 สิงหาคม 2564 ระชุมโครงการนิเทศการศึกษา การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน

วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ รองปลัด อบจ.สตูล นางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ ผอ.กองการศึกษาฯ และบุคลากรกองการศึกษาฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก​ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เข้าประชุมโครงการนิเทศการศึกษา การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
…………………………………………………….
ซึ่งคณะดังกล่าว ได้ร่วม
1. ประชุมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน “สถานศึกษานำร่องพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล”
2. ติดตามงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ Covid-19 และแนวทางในการขออนุญาตการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ On Site ของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19
3. ตรวจสอบความคืบหน้าระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
4. สรุปโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
6. สำรวจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
7. เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงไอยริน แดงเพ็ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น Youtuber
8. ลงพื้นที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
………………………………………………………
นูรไลลาร์ ใบหมาดปันจอ ข่าว/ภาพ
Cr.ข้อมูลฝ่ายบริหารงานการศึกษา กองการศึกษาฯ อบจ.สตูล

Leave a Comment