Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/ 2564

วันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/ 2564
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เห็นชอบให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ที่ได้รับการร้องขอจาก อปท. ในจังหวัดสตูล ในส่วนที่เกินศักยภาพ ดังนี้
1. อบต.ละงู จำนวน 1,000 ครัวเรือน
2. ทม.สตูล จำนวน 400 ครัวเรือน
3. ทต.ควนโดน จำนวน 418 ครัวเรือน
เห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนได้สำรวจในแต่ละพื้นที่
รวม 293 ราย
# กองสวัสดิการสังคม

Leave a Comment