เข้าสู่ระบบ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น ๒
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมีนายสุรักษ์ ติ้นสกุล เป็นประธานในที่ประชุม
ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณา
***เพื่อพิจารณาซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม และให้ความเห็นชอบขั้นตอนการดำเนินงานจากที่ปรึกษาโครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะที่ ๓ รายงานขั้นสุดท้าย (ฉบับร่าง) ดังนี้
—ผลการสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๒ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
—- ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๒ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
#งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
Cr.ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x