Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ชั้น ๒)
# อบจ.สตูล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (โบนัส) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมความคืบหน้าของการดำเนินงานเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มีเรื่องเพื่อพิจารณา
—-พิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมิติและตัวชี้วัด ดังนี้
****** มิติที่ ๑ มิติต้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๖ ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
ระดับคะแนน โดยกำหนดค่าคะแนนไม่เกิน ๕ คะแนน
****** มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของโครงการดีเด่น ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี
มติที่ประชุม
***** มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัดที่ ๓ การลดขั้นตอนการทำงาน หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
# งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Cr.ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่

Leave a Comment