Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 8 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/ 2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/ 2564
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เห็นชอบให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ที่ได้รับการร้องขอจาก อปท. ในจังหวัดสตูล ในส่วนที่เกินศักยภาพ ดังนี้
1. อบต.ป่าแก่บ่อหิน (รอบที่ 2) ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จำนวน 140 ครัวเรือน
2. อบต.นาทอน (รอบที่ 2) ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จำนวน 91 ครัวเรือน
3. อบต.กำแพง (รอบที่ 2) ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล จำนวน 760 ครัวเรือน
4. อบต.ควนโดน (รอบที่ 2) ต.ควนโดน จ.สตูล จำนวน 350 ครัวเรือน
เห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนได้สำรวจในแต่ละพื้นที่
รวม 336 ราย
# กองสวัสดิการสังคม

Leave a Comment