Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 9 เดือน กันยายน​ 2564 อบจ.สตูล จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 9 เดือน กันยายน​ 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ชั้น 4)
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 7/2564
โดยมีเรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
1. เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (สำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
2.เรื่อง ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เรื่องหารือของส่วนราชการในสังกัดฯ
3.เรื่อง การรายงานการรับ – จ่ายเงิน (กองคลัง)
4.เรื่อง การติดตามโครงการดำเนินงานตามรายไตรมาส (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
5. เรื่อง รายงานโครงการตกค้างของปีก่อนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
6. เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
7. เรื่อง การดำเนินงานของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8. เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองการเจ้าหน้าที่)
# งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Cr.ข้อมูลสำนักเลขานุการ อบจ.สตูล

Leave a Comment