Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 10 กันยายน 2564 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล มอบหมายให้ นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
………………………………….
พิธีเปิดการประชุมโดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนำเสนอ (ร่าง)แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และ (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
……………………………….
เสาวนา “ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในมุมมองของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยวิทยากรผู้มีความชำนาญการในทุกมิติของจังหวัดสตูล เช่น นายเจตกร หวันสู ประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล นายสมบูรณ์ คำแหง เครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล และมี คุณสุภา ด้วงนุ้ย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล เป็นวิทยากรดำเนินการเสวนา
……………………………
ช่วงท้ายของการประชุมมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
………………………..
สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการถ่ายทอดสด ผ่าน เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
……………………..
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Leave a Comment