Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 14 กันยายน 2564 ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลเจ๊ะบิลัง

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดกฎกติกาข้อบังคับสมาชิกกลุ่ม ในการดูแลรักษาซ่อมแซม ให้ซั้งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน พิจารณาจุดวางซั้งเชือกและการบริหาร
ประโยชน์ที่เกิดจากซั้งเชือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มสมาชิกและชุมชนส่วนรวม
# กองสวัสดิการสังคม

Leave a Comment