Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 16 กันยายน 2564 ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ อาคารประมงพื้นบ้านอ่าวนุ่น ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ อาคารประมงพื้นบ้านอ่าวนุ่น ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดกฎกติกาข้อบังคับสมาชิกกลุ่ม ในการดูแลรักษาซ่อมแซม ให้ซั้งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน พิจารณาจุดวางซั้งเชือกและการบริหารประโยชน์ที่เกิดจากซั้งเชือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มสมาชิกและชุมชนส่วนรวม
# กองสวัสดิการสังค

Leave a Comment