Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล​ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น ๔
กองทุน​ฟื้นฟู​ฯ​ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล​ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
ซึ่ง​มีเรื่อง​เพื่อพิจารณาดังนี้​
พิจารณาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ อปท ส่งโครงการ ๑ แห่ง จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑) อบต ท่าเรือ จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
* พิจารณาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ งบประมาณ ๕๕๖.๒๔๐ บาท เสนอโดยชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล
– พิจารณา(ร่าง) ระเบียบกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ว่าด้วยคำใช้จ่ายในการฝึกอบรมของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ ศ 2564
– พิจารณา(ร่าง) หลักเกณฑ์การเนอโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ จัดบริการพื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๔
– พิจารณาหลักเกณฑ์การดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้คนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะ
– พิจารณาปรับปรุงคำสั่งกองทุนฟื้นฟุสมรรถภาพจังหวัดสตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล
# งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Cr.ข้อมูลกองสาธารณสุขฯ

Leave a Comment