Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 23 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ สำนักงาน อบต.นาทอน ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.นายเทิดศักดิ์ สุระภินันท์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย นางลัญจนา ภัทราภินันท์ ที่ปรึกษา นายกฯ อบจ.สตูล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากนาย สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เพื่อร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ซึ่งมีนายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายก อบต.นาทอน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน อบต.นาทอน ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จำนวน 91 ครัวเรือนซึ่ง ทาง อบต.นาทอน ขอรับการสนับสนุนมายัง อบจ.สตูล เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19
​ข้อมูล​กองสวัสดิการ​สังคม
งาน​ประชา​สัมพันธ์​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สตูล
กอง​ยุทธศาสตร์​และ​งบประมาณ

Leave a Comment