Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 23 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/ 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การสงเคราะห์ผู้ป่วย จำนวน 35 คน

Leave a Comment