Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 23 กันยายน 2564 ระชุมประชาคม เพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อระดมความคิดเห็น

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล นายกอหรี ปัญญายาว ที่ปรึกษา นายก อบจ.สตูล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม รับมอบหมายจาก นายก อบจ.สตูล เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดกฎกติกาข้อบังคับสมาชิกกลุ่ม ในการดูแลรักษาซ่อมแซม ให้ซั้งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน พิจารณาจุดวางซั้งเชือกและการบริหารประโยชน์ที่เกิดจากซั้งเชือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มสมาชิกและชุมชนส่วนรวมณ ศูนย์เรียนรู้บ้านท่าข้ามควาย ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
# กองสวัสดิการสังคม

Leave a Comment