Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 25 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมคความพร้อม ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.สตูล อำเภอละงู เขตการเลือกตั้งที่ 1

วันที่ 25 กันยายน 2564 นางบุญยืน รัตนชาตรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบจ.สตูล พร้อมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ตามคำสั่ง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบจ.สตูล ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมคความพร้อม ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.สตูล อำเภอละงู เขตการเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งจริง ในวันพรุ่งนี้ 26 กันยายน 2564 ….
……………………………..
cr”ศูนย์ประสานงานเการเลือกตั้ง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Leave a Comment