Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 24 ก.ย. 64 โครงการเกษตรอัตลักษณ์วิถีสตูลสีเขียวฟื้นวิกฤตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 ก.ย. 64 กองการศึกษาฯ โดยนางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ ผอ.กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ ได้ดำเนินโครงการเกษตรอัตลักษณ์วิถีสตูลสีเขียวฟื้นวิกฤตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
………………………………………….
ซึ่งมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอุทยานการเรียนรู้ โดยนำสมุนไพรมาย้อมสีผ้า ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสิทธิพลเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีวิทยากรคอยให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
……………………………………….
ผู้ผ่านการอบรม ได้รับเกียรติบัตร จากท่านนายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล พร้อมเข้ารับฟังการพูดคุยและพบปะ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน
…………………………………………….
Cr.กองการศึกษาฯ อบจ.สตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Leave a Comment