Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 27 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ อาคาร​อเนกประสงค์​ หมู่​ 5​ บ้าน​สะพานวา ต.ป่าแก่​บ่อหิน​ อ.ทุ่งหว้า

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30​ น.นายเทิดศักดิ์ สุระภินันท์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย นางลัญจนา​ ภัทราภินันท์ นายวรรณโณ เวชศาสตร์​ ที่ปรึกษา นายกฯ นาย​ประเสริฐ​ แซ่อึ้ง​ สมาชิกสภา อบจ.สตูล เขต 1​ อำเภอทุ่งหว้า​ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากนาย สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เพื่อร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ อาคาร​อเนกประสงค์​ หมู่​ 5​ บ้าน​สะพานวา ต.ป่าแก่​บ่อหิน​ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ซึ่งทาง อบต.ป่าแก่บ่อหิน ขอรับการสนับสนุนมายัง อบจ.สตูล จำนวน 140 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19
*​ ข้อมูล​ กองสวัสดิการสังคม
#​งาน​ประชา​สัมพันธ์​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สตูล
กอง​ยุทธศาสตร์​และ​งบประมาณ

Leave a Comment