Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 27 กันยายน 2564 ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.สาคร อ.ท่าแพ

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล เพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดกฎกติกาข้อบังคับสมาชิกกลุ่ม ในการดูแลรักษาซ่อมแซม ให้ซั้งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน พิจารณาจุดวางซั้งเชือกและการบริหารประโยชน์ที่เกิดจากซั้งเชือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มสมาชิกและชุมชนส่วนรวม โดยมีผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ใน ต.สาคร ต.ท่าแพ และ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ รวมทำประชาคมในครั้งนี้
# กองสวัสดิการสังคม

Leave a Comment