Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 28 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ สำนักงาน อบต.เกตรี ต.เกตรี อ.เมือง

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล นายเทิดศักดิ์ สุระภินันท์ เลขานุการนายกฯ นางลัญจนา ภัทราภินันท์ นายวรรโณ เวชศาสตร์ ที่ปรึกษา นายกฯ พร้อมสมาชิกสภา อบจ.สตูล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากนาย สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เพื่อร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ สำนักงาน อบต.เกตรี ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งทาง​อบต.เกตรี ขอรับการสนับสนุนมายัง อบจ.สตูล จำนวน 130 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19
-ข้อมูลกองสวัสดิการสังคม

Leave a Comment