เข้าสู่ระบบ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
#ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
มีเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
***รายงานผลโครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบิหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่องที่เสนอใหม่
๑. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการพิจารณารัดเก็บอากรรังนก อีแอ่นจังหวัดสตูล (แทนนายบ่าว ปดูกา)
๒. ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จำนวน ๒ คน
๓. ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖(งบเหลือจ่าย) ของส่วนราชการในสังกัด งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๔.๙๑๘,๔๔๐.- บาท
๔. ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด , กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ , กองคลัง , กองช่าง , กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖) , กองพัสดุและทรัพย์สิน , กองการเจ้าหน้าที่ , กองสวัสดิการ
สังคม และกองสาธารณสุข จำนวน ๑๐๓ รายการ รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๕๒,๗/๓๖.๗๙๐ บาท
#ข้อมูล ฝ่ายกิจการสภาฯ
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x