Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 29 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ต.กำแพง อ.ละงู

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.นายเทิดศักดิ์ สุระภินันท์ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากนาย สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เพื่อร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งทาง เทศบาลตำบลกำแพง ขอรับการสนับสนุนมายัง อบจ.สตูล จำนวน 420 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19
# กองสวัสดิการสังคม
งานประชาสัมพันธ์ อบจ.สตูล
#กอง​ยุทธศาสตร์​และ​งบประมาณ

Leave a Comment