Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 30 กันยายน 2564 ประชุมคณะทำงานสถานกักกันโรคระดับจังหวัด (Local Quarantine) ของจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/ 2564 

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุข จัดประชุมคณะทำงานสถานกักกันโรคระดับจังหวัด
(Local Quarantine) ของจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยมีวาระการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการสถานกักกันโรคระดับจังหวัด (Local Quarantine) ของจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2565
#​ข้อมูล​กองสาธารณสุข​ฯ

Leave a Comment