Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เห็นชอบให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวที่บ้าน( HQ) ตามที่ทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนได้สำรวจในแต่ละพื้นที่ จำนวน 399 ราย
# กองสวัสดิการสังคม

Leave a Comment