Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

วันที่ 14 ตุลาคม 2564​ เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สตูล จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีเรื่องเพื่อพิจารณา การนำเสนอโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนาด้านอื่นๆในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ.2566-2570) โดยมีนายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล เป็นประธาน พร้อมสมาชิกสภา อบจ.สตูล หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
……………………………………….
#งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

Leave a Comment