Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

26 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุข อบจ.สตูล จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60​ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่อบจ.สตูล

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4
กองสาธารณสุข อบจ.สตูล จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60​ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุมฯ
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนด
และขั้นตอนการดำเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยยึดหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาชนทุกภาคส่วน การรับประกันความต่อเนื่องของการ
จัดบริการด้านสุขภาพให้บริการประชาชน และการพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิที่
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ข้อมูล กองสาธารณสุข อบจ.สตูล
#งาน​ประชา​สัมพันธ์​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สตูล
#กอง​ยุทธศาสตร์​และ​งบประมาณ

Leave a Comment