Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

16 พฤศจิกายน 2564 ประชุมการกำหนดแนวทางการพิจารณาโครงการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สตูล ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมการกำหนดแนวทางการพิจารณาโครงการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีนางบุญยืน รัตนชาตรี รองปลัด รก.ปลัด อบจ.สตูล เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
……………………………………….
#งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

Leave a Comment