Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

16 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 15/2564

      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 15/2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเห็นชอบให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 412 ชุด
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวที่บ้าน( HQ)ตามที่ทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนได้สำรวจในแต่ละพื้นที่
# กองสวัสดิการสังคม

Leave a Comment