Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

อบจ.สตูล มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแบบสำรวจ และข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง ที่ต้องการทบทวนความรู้ ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทางโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ได้จัดการเรียนการสอนนำร่องทั้งแบบ onsite และ online ให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะทบทวนความรู้ในการนี้มีผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ จะเรียน onsite 79% และ online 21% โดยวิชาที่จัดการทบทวน จะเป็นวิชาหลัก คือ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์โดยจัดการเรียนสลับหมุนเปลี่ยน ตามตารางที่ทางโรงเรียนกำหนดภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครับ
Cr.ฝ่ายบริหารการศึกษา​ กอง​การศึกษา​ฯ

Leave a Comment