Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

16 พฤศจิกายน 2564 โครงการจัดทำและวางซั้งเชือก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00. น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดทำและวางซั้งเชือก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ ต.ท่าเรือ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล

Leave a Comment