Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

26 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 อบจ.สตูล โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่ 4/2564 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุม การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่8/2564) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่10/2564) และการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
#งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
Cr.ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

Leave a Comment