เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 12 มกราคม 256 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 1/2565 มีเรื่องเพื่อทราบในที่ประชุมดังนี้
1.เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(กองช่าง)
2.เรื่อง ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เรื่องหารือของส่วนราชการในสังกัดฯ
3.เรื่อง การรายงานการรับ – จ่ายเงิน (กองคลัง)
4.เรื่อง การติดตามโครงการดำเนินงานตามรายไตรมาส (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
5.เรื่อง รายงานโครงการตกค้างของปีก่อนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
6.เรื่อง ถังไฟเบอร์กลาส (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละกองฝ่าย และรายงานแผนการดำเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ชั้น 4)
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x