Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุและงานการเงินการคลัง

19 มกราคม 2565 อบจ.สตูล จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุและงานการเงินการคลัง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมุ่งเน้นในประสิทธิภาพการทำงานด้านพัสดุและการเงินการคลัง โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในการประชุม พร้อมบูรณาการระหว่าง 2 ส่วนราชการ ประกอบด้วย กองคลัง และกองพัสดุฯ อบจ.สตูล
ซึ่งวันนี้ มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ​ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกัน คือ การขับเคลื่อนหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และการบริการที่มีประสิทธิผล

Leave a Comment