Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนระเบียบ/ประกาศของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 ​กองสาธารณสุข อบจ.สตูล จัดประชุมฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนระเบียบ/ประกาศของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล และร่วมกันทบทวน(ร่าง)ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดซึ่งในที่ประชุมแจ้งเรื่องเพื่อพิจารณา
-พิจารณา(ร่าง)ระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล
– พิจารณา(ร่าง)หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด
– พิจารณาหลักเกณฑ์การดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้คนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

Leave a Comment