Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะทำงานโครงการนวัตกรรมสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2 ประชุมคณะทำงานโครงการนวัตกรรมสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทโดดเด่น เพื่อให้การประเมินโครงการนวัตกรรม ตามแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด มีรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินอย่างครบถ้วน และถูกต้อง ได้เตรียมความพร้อมเพื่อ
1. จัดทำสาระสำคัญโดยย่อของโครงการนวัตกรรม ตามแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการ
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.จัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการนวัตกรรม ตามแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการ
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Leave a Comment