Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อบจ.สตูล จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ###ซึ่งมีระเบียบวาระในการประชุมดังนี้
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑. ๑ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
๑.๒ รายงายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑.๓ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒ (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๔) และ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๘/๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๔)
– รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
๒.๒ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
เรื่องที่เสนอใหม่
๑. ญัตติ ขอความเห็นชอบโอนทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รายการตู้สำนักงานเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด
๒. ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสำนักปลัดฯ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด ณ บ่อน้ำพุ
ร้อนทุ่งนุ้ย ในรายการค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง งบประมา ๑๓,๐๐๐.- บาท  

Leave a Comment