Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4 กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในที่ประชุม
Cr กองการเจ้าหน้าที่
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Leave a Comment