Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/ 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4
โดยในที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้
1.พิจารณากรอบงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ปี 2565
2.พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานรายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564)
3.พิจารณาผลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายอุปกรณ์ของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสตูล รกฎาคม – กันยายน 2564
4. พิจารณาอุทธรณ์การเบิกจ่ายรถนั่งคนพิการของโรงพยาบาลละงู ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564
5. พิจารณาโครงการคัดกรองผู้สูงอายุ คนพิการเพื่อรับราวจับ อุ่นใจ ปีงบประมาณ 2565
6. พิจารณาโครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ประจำปี 2565
7. พิจารณา (ร่าง) ระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล
8. พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด
9. พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้คนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
10. พิจารณาปรับปรุงคำสั่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ (2 คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์)
Cr กองสาธารณสุขฯ

Leave a Comment