Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.ขอนแก่น เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการขับเคลื่อนงานอุทยานธรณีโลก พร้อมประเด็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

อบจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ อบจ.สตูล
……………………………………………………
4 เมษายน 2565 อบจ.สตูล นำโดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.ขอนแก่น เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการขับเคลื่อนงานอุทยานธรณีโลก พร้อมประเด็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
…………………………………………..
ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น นำคณะ 26 คน ลงพื้นที่ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานแนวทางการเตรียมความพร้อมอุทยานธรณีขอนแก่น ในการประเมินอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก นำโดย นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น โดยเริ่มเตินทาง ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2565 ตามเส้นทางอุทยานธรณีโลกสตูล ตั้งแต่ อำเภอทุ่งหว้า (พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูล จนถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
……………………………………….
cr”งานกองอำนวยการ สำนักปลัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Leave a Comment