Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ร่วมประชุม zoom รับฟังแนวทางการเข้าร่วมพัฒนาแผนงานร่วมกับ สสส.

วันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2
##อบจ.สตูล ร่วมประชุม zoom รับฟังแนวทางการเข้าร่วมพัฒนาแผนงานร่วมกับ สสส. เพื่อนำไปสนับสนุนให้เกิดการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่อย่างกว้าง โดย สสส.เปิดโอกาสให้ อปท.ที่มีความพร้อมในการจัดสรรเงินเข้าสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินที่ได้รับจัดสรร จาก สสส.ในการประชุมครั้งนี้ มีอปท นำร่อง.ที่ สสส.คัดเลือก จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อบจ.สตูล อบจ.พัทลุง อบจ.ปัตตานี อบจ.น่าน อบจ.หนองบัวลำพูอบจ.อุทัยธานี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง และเสนอแนะ แนวทาง กำหนดแผนการดำเนินงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

Leave a Comment