Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ทุกฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ชั้น 4) นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ทุกฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 2/2565
มีเรื่องเพื่อทราบในที่ประชุมดังนี้
1. เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(กองสาธารณสุข)
2. เรื่อง ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เรื่องหารือของส่วนราชการในสังกัดฯ
3. เรื่อง การรายงานการรับ – จ่ายเงิน (กองคลัง)
4. เรื่อง การติดตามโครงการดำเนินงานตามรายไตรมาส (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
5. เรื่อง รายงานโครงการตกค้างของปีก่อนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
6.เรื่อง ถังไฟเบอร์กลาส (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ทั้งนี้นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ ดำเนินงานตามนโยบายปรับปรุง พัฒนาการทำงานให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
……………………………………………………………
Cr. ข้อมูลสำนักงานเลขานุการฯ
ประชาสัมพันธ์ อบจ.สตูล

Leave a Comment