Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ลงพื้นที่เพื่อประเมินการติดตั้งราวจับให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน ปีงบประมาณ 2564

 

วันที่ 27 เมษายน 2565 นางนุชลักขณ์ สุขประเสริฐ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เพื่อประเมินการติดตั้งราวจับให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน ปีงบประมาณ 2564
โดยลงพื้นที่ อำเภอเมือง จำนวน 8 ราย
-ตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน 3 ราย
-ตำบลเกตรี จำนวน 5 ราย

 

Leave a Comment