Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ลงพื้นที่คัดกรองเพื่อติดตั้งราวจับให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในเขตอำเภอเมือง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางนุชลักขณ์ สุขประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ เป็นหัวหน้าคณะทำงานโครงการคัดกรองผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อรับราวจับ อุ่นใจ ประจำปี 2565 ลงพื้นที่คัดกรองเพื่อติดตั้งราวจับให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในเขตอำเภอเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน
โดยลงพื้นที่ชุมชนบ้านโคกพะยอม จำนวน 11 ราย

Leave a Comment