Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

         
         
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อบจ.สตูล โดยสำนักงานเลขานุการ ฝ่ายกิจาสภา จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมีระเบียบวาระในการประชุมดังนี้
– เรื่องที่เสนอใหม่
1.ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 รายการงบประมาณ 680,600 บาท
2.ญัตติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ
3.ญัตติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ
4.เรื่อง การเข้าร่วมพัฒนาแผนงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5.ญัตติ ขอความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รายการตู้สำนักงานเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด
6.ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสำนักปลัดฯ ดังนี้
1) ขุดบ่อน้ำตื้น พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 บ่อ งบประมาณ 65,000 บาท
2) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,400 บาท

Leave a Comment