Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

​องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ สตาร์รินรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยนายอดินันท์ ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด นางกัลยา สันมาแอ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภายในองค์กรและภาคประชาชน จำนวน 70 คน ในหัวข้อสังเกตจากผลการตรวจสอบของ สตง.ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร“การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิทยากรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 จังหวัดสงขลา

Leave a Comment